Privacy statement

Privacy statement

Inleiding

 

MyCademy neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Wie is MyCademy?

MyCademy is de besloten vennootschap MyCademy Nederland BV, kantoorhoudende te (6825 MH) Arnhem aan Meander 901, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67863000. MyCademy is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyCademy de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MyCademy persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MyCademy voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MyCademy worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Ten behoeve van de financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

 

Doeleinde: Ten behoeve van het beheren van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), Levering adres, Factuuradres, Betaling gegevens, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

 

Doeleinde: Ten behoeve van het afhandelen van klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

 

Doeleinde: Ten behoeve van de facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), Factuuradres, Betaling gegevens, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

 

Doeleinde: Het leveren van het MyCademy leerplatform, inclusief L&D-ondersteuning
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

 

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

 

Doeleinde: Het bijhouden van een klantenbestand
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 6 jaar

 

Doeleinde: Jouw sollicitatie in behandeling nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens, CV, Motivatiebrief, Salarisindicatie, Referenties, eventueel overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), Klikgedrag en Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 3 jaar

 

Doeleinde: Het versturen van de (digitale) nieuwsbrief
Gegevens: NAW-gegevens en Contactgegevens (e-mailadres)
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken

 

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres), Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 3 jaar

 

Website

Doeleinde: Het analyseren van gedrag van websitebezoekers en het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website
Gegevens: Surfgedrag, Locatie, IP-adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 12 (Hotjar) en 26 maanden (Google Analytics)

 

Doeleinde: Het aanmaken en beheren van een account
Gegevens: Naam, E-mailadres, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Totdat je het account weer opzegt, of tot maximaal 5 jaar nadat je voor het laatst bent ingelogd

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Wachtwoord, User ID en Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 3 jaar

 

Doeleinde: Contact met je opnemen, bijvoorbeeld door middel van de chatfunctie of door middel van een invulformulier
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), Bedrijfsnaam, User ID en Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 3 jaar

 

Doeleinde: Het inplannen van een online demo
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam en Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 3 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

MyCademy heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat MyCademy gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Publieke (internet)bronnen zoals LinkedIn.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

MyCademy deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Jij hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 

 • Postorderbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en-dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven
 • Opleidingspartners

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om die dienstverlening te verlenen kan MyCademy jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). MyCademy doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

MyCademy neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Recht op inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MyCademy over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Recht op rectificatie
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MyCademy. Je kunt verzoeken dat MyCademy je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MyCademy te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MyCademy of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MyCademy te verkrijgen. MyCademy zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Recht om jouw toestemming in te trekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MyCademy je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door MyCademy
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. MyCademy zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MyCademy een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Indien MyCademy je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Eikk Onderwijsgroep
MyCademy kan uw persoonsgegevens verder delen met partijen die deel uitmaken van de Eikk Onderwijsgroep, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen de groep, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met je uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Eikk Onderwijsgroep. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met je gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MyCademy ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MyCademy worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MyCademy worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Voor meer informatie zie het cookie statement op https://mycademy.com.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MyCademy je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MyCademy jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.